BOM BEDRIJFSOPLEIDINGEN
TELEFOON 0516-432626  TELEFAX 0516-432629

INTERNET: WWW.BOM-BEDRIJFSOPLEIDINGEN.NL E-MAIL: POSTMASTER@BOM-BEDRIJFSOPLEIDINGEN.NLCHECKLISTEN BRANCHEGEVEILIGHEID VOOR CAFE-BARBEDRIJVEN KORT TERMIJN
- Wordt het afval apart ingezameld?
- Zijn de afvalbakken voorzien van een vlamdovende deksel?
- Zijn de asbakken geleegd in de stalen asverzamelaar?
- Is de afvalcontainer afgesloten( met een hangslot)?
- Staan er geen brandbare materialen tegen de gevels (o.a. emballage)?
- Zijn de vluchtwegen buiten vrij van obstakels (containers, fietsen)?
- Zijn er geen gebroken ruiten?
- Zijn alle ramen gesloten?
- Zijn alle deuren afgesloten?
- Functioneert de buitenverlichting?
- Zijn de geldcassettes uit de automaten verwijderd?
- Zijn de meterkast en de cv-ruimte vrij van opslag?
- Zijn de passende deksels bij de frituurpan/installatie aanwezig?
- Is ook buiten de publieksruimtes de orde en netheid goed (personeelskamer, keuken, magazijn)?
- Zijn alle brandgevaarlijke plaatsen gecontroleerd?
- Als er brandgevaarlijke werkzaamheden zijn verricht, is hier nacontrole op geweest?
- Staan de brandbare vloeistoffen in de brandvrije kast?
- Zijn de laagspanningsinstallaties (transformatoren) op overbelasting (warmte) gecontroleerd?
- Is er voldoende afstand tot brandzaken bij de halogeenverlichting?
- Zijn de brandblussers intact, goed zichtbaar en goed bereikbaar?
- Is een eventuele noodtrap goed bereikbaar en in een goede staat?
- Is de noodverlichting in goede staat?
- Is de inbraakmeldinginstallatie ingeschakeld?
 

CHECKLIST BRANDVEILIGHEID CAFE-BARBEDRIJVENLANGERE TERMIJN
ORGANISATORISCH
- Heeft mijn bedrijf een bedrijfsnoodplan?
- Indien ja, wordt dit plan regelmatig aan de werkelijkheid getoest?
- Zijn alle werknemers op de hoogte van dit plan?
- Is er een complete checklist voor een afsluitronde binnen mijn eigen bedrijf?
- Zijn er instructies voor de uitvoering van brandgevaarlijk onderhoudswerk?

BOUWKUNDIG
- Zijn er (onbeschermde) brandgevaarlijke bouwmaterialen in mijn bedrijf?
  (hout, kunststof, riet)
- Zijn bedrijf en woonverblijven goed brandwerend gescheiden?
  ( Zijn er vluchtwegen aangebracht?)
- Zijn de afvoerkanalen (lucht, afzuiging) van metaal?
- Is het hang- en sluitwerk op deuren en ramen van goede kwaliteit (SKG Zwaar)?
- Is er een gas-ventilatieklep in de keuken?

INRICHTING
- Zijn er (onbeschremde) brandgevaarlijke materialen in het vaste interieur en inrichting
  (hout, kunststof, stoffering)?
- Zijn er zelfdovende (matelane) afvalbakken in gebruik?
- Zijn er brandveilige asbakken (dubbele rand) in gebruik?
- Is er voor de opslag buiten een metalen, afsluitbare container in gebruik?

- Zijn er brandgevaarlijke vloeistoffen aanwezig?
- Zo ja, staan deze in een veilige (metalen) kast?

- Worden er kaarsen gebruikt?
- Zo ja, zijn de kaarsenstandaards veilig (metaal)?

INSTALLATIES
- Zijn de installaties in het bedrijf aangelegd door erkende installateurs?
- Worden de installaties periodiek onderhouden door een erkend installateur?
- Zijn de elektrische installaties volgens NEN 3140 gekeurd door een erkend installateur
  (minimaal eenmaal per 3 jaar)?
- Is alle apparatuur (ook nieuw aangeschaft) KEMA-goedgekeurd?
- Is de frituur installatie voorzien van een thermostatische beveiliging?
- Zij  er passende deksels bij de frituurpan/installatie?
- Maakt u gebruik van onderhoudscontracten voor installaties en apparatuur?
- Worden de afzuig- en ventilatiekanalen regelmatig gecontroleerd en schoon gemaakt?
- Is er een open haard, zo ja is die het afgelopen jaar geveegd?
- Zijn er tekenen van brandstichting geweest aan of rond het gebouw in de afgelopen periode?

MELDEN & ALARMEREN
- Is er een kaart met alarmnummer brandweer-politie-ziekenauto? (Alarmnummer 112)?
- Is er een kaart met de alarmprocedure voor bij de telefoon?
- Is er een ontruimingsplan?
- Is er een personeelinstructie hoe te handelen bij brand?
- Is er de afgelopen periode met het personeel geoefend, hoe te handelen bij brand  /  ontruiming?
- Is er een instructie hoe het publiek wordt geïnstrueerd bij brand?
- Zijn er automatische brandmelders?
- Zo ja, is de alarmering en opvolging bekend?
- Is er een sprinklerinstallatie?
- Zo ja, is de jaarlijkse controle al geweest?
- Is de alarmprocedure bekend?

BLUSMIDDELEN
- Zijn er voldoende blusmiddelen (bar, keuken, publiekruimtes, magazijn)?
- Zijn de blussers van het juiste type (brandslanghaspels en handblussers)?
- Heeft het jaarlijks onderhoud plaatsgevonden?
- Is er een onderhoudscontract?
- Is het personeel in het afgelopen jaar geïnstrueerd in het gebruik van de blusmiddelen?
- Is daarbij ook geoefend met de blusmiddelen?
- Is er een blusdeken in de keuken?

VLUCHTWEGEN
- Zijn er voldoende vluchtwegen?
- Zijn er vluchtwegen goed aangegeven (transparant)?
- Kunnen minder validen ook gebruik maken van de vluchtwegen?
- Kunnen de deuren onbelemmerd van binnenuit geopend worden?
- Verkeert de noodverlichtingsinstallatie in goede staat?

BLUSSEN EN SALVAGE
- Is vastgelegd wie de brandweer opvangt bij brand?
- Is relavante informatie direct beschikbaar (plattegrond, plaats blusmiddelen etc.)?
- Is bekend waar zich speciale goederen in het bedrijf bevinden t.b.v. de brandweer?
- Maakt de brandweer gebruik van de diensten van de Stichting Salvage?

VERZEKEREN
Zorg voor een goede financiële afdekking van risico's van:
- Brand
- Gebouwen
- Inventaris
- Goederen
- Geld
- Eigendommen van derden
- Inbraak
- Bedrijfsschadeverzekering

Geef wijzigingen na verbouwing, sloop of uitbreiding door aan uw verzekeraar.
Controleer minimaal jaarlijks de correctheid van de verzekerde zaken en waarden.

CONTROLE BRANDVEILIGHEID
De brandweer in Nederland geeft ook gebruiksvergunningen af. In zo'n vergunning is vastgelegd dat een pand aan de gemeentelijke normen voor brandveilig gebruik voldoet. Gemeentes hebben al jaren een achterstand in het afgegeven en de controle op gebruiksvergunningen.

Die achterstand moet direct worden ingelopen. Verder onderzoek naar de oorzaken van de achterstand  niet meer nodig. Dat zegt de Commissie Alders, die onderzoek doet naar de oorzaken van de cafébrand in Volendam.

De oorzaken van de achterstand:
* De brandweer heeft te weinig personeel.
* De gemeente vindt controles tijdens de bouw belangrijker.
* De brandweer heeft vanaf de invoering van het gebruiksvergunningenstelsel een achterstand gehad.
   Veelal bestaande gebouwen moesten extra gecontroleerd gaan worden;
* Gebrek aan kennis, en ingewikkelde regelgeving.

De commissie Alders vindt dat er meer geld en mensen moeten worden ingezet voor het brandpreventiebeleid.
In veel gemeenten wordt op dit moment al een deel  van de achterstand ingelopen.

WETTEN EN REGELS
De wettelijke regels voor brandveiligheid staan niet helder op een rijtje maar komen uit verschillende wetten waar verschillende ministeries verantwoordelijk voor zijn:

HET BOUWBESLUIT: hierin  staat waaraan brandveilige gebouwen moeten voldoen.

DE BOUWVERORDERING: hierin staat hoe een gebouw brandveilig gebruikt moet worden. De regels voor een gebruiksvergunning zijn hierop gebaseerd.
Bouwverordering en Bouwbesluit vallen beiden onder de Woningwet. Die wet valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM).

BRANDVEILIGHEIDSVERORDENING: gaat het niet om een gebouw, dan heeft een eigenaar te maken met deze verordening. Denk bijvoorbeeld aan de eigenaar van een boot of een feesttent. De brandveiligheidverordening valt onder de Brandweerwet. De Brandweerwet valt onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

WET MILIEUBEHEER: Deze wet gaat over het beschermen van het milieu tegen de gevolgen van brand. Deze wet valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van VROM.

ARBOWETGEVING: Regelt brandveiligheid in het werkproces. Bedrijfshulpverlening valt ook onder de Arbowet.

De handhaving (controle en zonodig opleggen van boetes of instellen vervolging) van Woningwet, Brandweerwet en wet Milieubeheer is een taak voor de gemeenten. De Arbowet wordt gehandhaafd door de Arbeidsinspectie.