BOM BEDRIJFSOPLEIDINGEN
TELEFOON 0516-432626  TELEFAX 0516-432629

INTERNET: WWW.BOM-BEDRIJFSOPLEIDINGEN.NL E-MAIL: POSTMASTER@BOM-BEDRIJFSOPLEIDINGEN.NL

 

EXTRA NIEUWS
INSPECTIE DOET TOCH MOEILIJK OVER GEBRUIK AED DOOR BRANDWEER
Het ministerie  van Volksgezondheid, Welzijn en Sport ( VWS ) en de Inspectie voor de Gezondheidszorg hebben onverwacht toch moeite  met het gebruik van de automatische externe defibrillator ( AED ) door de brandweer. De AED is een apparaat dat stroomstoten kan geven aan slachtoffers  met acute hartproblemen. Het gebruik van de AED door zogenaamde  "first-responder"  teams van de brandweer gebeurt inmiddels onder andere in Amsterdam, Urk, Eindhoven, Arnhem, Lingewaard, Gemert-Bakel en Doesburg. De first-responder teams zijn vaak eerder ter plekke dan de ambulancedienst. In afwachting van die ambulancedienst  kunnen zij alvast starten met het gebruik van AED en het reanimeren van slachtoffers.

ARBEIDSINSPECTIE NEEMT METAALSECOR EN CHEMISCHE INDUSTRIE ONDER DE LOEP
De arbeidsinspectie (AI) controleert in de eerste maanden van 2003 de arbeidsomstandigheden in de metaalsector. daarnaast gaat ze  in de chemische industrie controles uitvoeren naar de blootstelling van werknemers aan chemische stoffen en naar de opslag van die stoffen.
Inde metaalsector onderzoekt de AI de veiligheid van machines en de voorlichting daarover  aan werknemers. verder wordt gecontroleerd of werknemers niet aan te veel lawaai blootstaan. De IA brengt aan driehonderd bedrijven een onverwacht  bezoek. De bedrijfstak telt  in totaal ruim vijftienduizend ondernemingen. In de chemische sector bezoekt de IA  circa vierhonderd bedrijven. Hier heeft vier jaar geleden een vergelijkbare inspectie plaatsgevonden. Het resultaat was onder de maat: tweederde van de bezochte bedrijven had niet beoordeeld of de eigen werknemers werden blootgesteld aan chemische stoffen. Zonder zo'n beoordeling is niet bekend of de medewerkers gezondheidsrisico's lopen. De branche beloofde beterschap en de Arbeidsinspectie gaat nu opnieuw peilen. De IA nodigt steeds de ondernemingsraad uit om met de inspecties mee te lopen.

BOUWMARKTEN ONVOLDOENDE VOORBEREID OP CALAMITEITEN
De meeste winkels zijn goed voorbereid op calamiteiten. Maar toch zijn er nog steeds winkels  die tekortschieten in veiligheidsvoorzieningen. dat is de conclusie van een gezamenlijk onderzoek van de Consumentenbond en het NIBRA naar vluchtwegen in warenhuizen, tuincentra, bouwmarkten, electronica zaken en campingzaken.
De consumentenbond net het NIBRA hebben 26 winkels onderzocht. In vijf van de 26 winkels schieten de veiligheidsvoorzieningen en calamiteitenplannen ernstig tekort. In drie bouwmarkten waren de nooduitgangen voor vluchtende bezoekers niet te openen. In diverse andere  winkels waren de nooduitgangen geblokkeerd door uitgestalde artikelen. UIT-bordjes waren onzichtbaar en reclamemateriaal dat het zicht op de bordjes belemmerde. en nooduitgang  kwam uit  in een doodlopende steeg. De medewerkers van meer dan de helft van de bezochte winkels weten niet wat hen verwacht  wordt bij een calamiteit. Volgens het NIBRA is het van het grootste belang, dat winkeleigenaren zorgen voor voldoende  geïnstrueerd personeel, adequate ontruimingsplannen en gebruik van brandveilig decoratiemateriaal.
De raad Nederlandse Detailhandel (RND) heeft op het onderzoek gereageerd door toe te geven dat  verbetering mogelijk is. "Het onderzoek bevat voor de RND geen nieuwe feiten, de conclusie over de bouwkundige-, technische- en organisatorische maatregelen corresponderen met onze eigen gegevens". De RND heeft haar leden inmiddels geadviseerd om extra aandacht te besteden aan het ontruimingsplan en - vanwege het relatief grote personeelsverloop in de winkels - meer aandacht te besteden aan de personeelsinstructie "wat te doen bij een calamiteit ".

BRUSSEL WIL VEILIGER TUNNELS
Alle belangrijke verkeerstunnels in de Europese Unie  zullen op termijn aan dezelfde scherpe veiligheidseisen moeten voldoen. Europees transportcommissaris Loyola de Palacio presenteerder hiertoe een pakket voorstellen, waarvan de kosten oplopen tot 6 miljard euro.
De laatste jaren vielen tientallen doden bij ongelukken in de Montblanc-, Tauern- en Gotthardtunnel. Deze menselijke drama's hadden met de voorgestelde maatregelen deels kunnen voorkomen, stelde de commissaris. Zij wees ook op de economische schade. De sluiting van de Montblanctunnel, die op 1 maart 2003 pas volledig opengaat voor vrachtverkeer, kostte Italië volgens haar 300 tot 350 miljoen euro. Het gaat om tunnels van 500 meter en langer. Daarvan zijn er in de Unie 182. In 2010 zullen dat er 512 zijn. Bijna de helft bevindt zich in Italië. Oostenrijk volgt. Nederland heeft nu slechts één tunnel van die lengte, maar dat zullen er over zeven jaar elf zijn. De voorstellen moeten goedgekeurd worden door de verkeersministers. De commissaris gaat ervan uit dat de wet in 2006 van kracht  is. Binnen 10 jaar daarna moeten alle tunnels op orde zijn, als eerste de veel gebruikte tunnels.

OVERHEDEN MAKEN MEER WERK VAN HANDHAVING
Provincies, gemeenten en waterschappen hebben vorig jaar meet gedaan aan handhaving van regels. pakweg de helft van deze instanties heeft daarvoor in 2002 meer geld uitgetrokken dan in het jaar daarvoor. Inmiddels heeft 86 procent van de overheden een handhavingsbeleid opgesteld. Het gaat om brandveiligheid, milieu, horeca en bouw- en woningtoezicht. dat blijkt uit een onderzoek onder bestuurders en ambtenaren, dat werd uitgevoerd in opdracht van de stuurgroep Handhaven op Niveau. Deze stuurgroep  werd ingesteld in mei 2000 door de minister van Justitie.

DISCO'S BLIJVEN ONVEILIG
Het Algemeen Dagblad testte 28 populaire horecagelegenheden in Nederland. Volgens de krant is een kwart hiervan, twee jaar na de cafébrand in Volendam, nog altijd onveilig. Het gaat vooral om afgesloten nooduitgangen. verder zijn brandblussers onvindbaar en hangt de kerstversiering te laag. Bij vijf discotheken zijn de nooduitgangen alleen met knoppen te openen. Dit is toegestaan, maar volgens het NIBRA onwenselijk. Alleen deuren met een panieksluiting bieden optimale veiligheid. In panieksituaties zou je niet eerst moeten zoeken naar een knop.

BASISSCHOLEN BESTEDEN TE WEINIG AANDACHT AAN VEILIGHEID
Basisscholen besteden te weinig aandacht aan veiligheid. Vooral achterstallig onderhoud, brandbare versieringen en versperde nooduitgangen zorgen voor risico's. Dat zegt de Stichting Consument en veiligheid, die een campagne voert om documenten op de problemen te wijzen.

Volgens de stichting komt het vaak voor dat leraren en medewerkers in scholen onbewust versieringen van brandbare materialen ophangen. Consument en Veiligheid concludeert in een onderzoek, dat afgelopen najaar werden gehouden onder vierhonderd basisscholen, dat het met de veiligheid soms slecht is gesteld. Jaarlijks moeten 9600 kinderen naar het ziekenhuis vanwege ongevallen op school. Loszittende trapleuningen en gladde vloeren zijn veel voorkomende problemen.

Verder heeft een op de tien basisscholen nog nooit een ontruimingsoefening gehouden. Bovendien blijken de nooduitgangen vaak in gebruik als opslagruimte.

REGELS VOOR VLUCHTWEGEN VERSCHERPT
Het kabinet is akkoord gegaan met strengere regels voor vluchtwegen. In het nieuwe Bouwbesluit wordt bepaald dat het aantal mensen in een disco of zaaltje mag zijn, mede-afhankelijk is van de nooduitgangen. Ook de minimale plafond- en deurhoogte gaat omhoog.

Voorheen was het verband tussen de toegestane hoeveelheid mensen een vluchtwegen minder strikt. Het Bouwbesluit geldt in beginsel voor nieuwbouw, maar de brandweer mag deze regels  ook gebruiken bij de beoordeling van de vergunning voor bestaande gebouwen.
 

EEN NOODVERLICHTINGSPROJECT: PLAN VAN AANPAK
1. Vaststellen van aard en omvang activiteiten
2. Vaststellen van de aanwezigheid en verplaatsing van personen en bepaling van :
    - uit- en nooduitgangen
    - vluchtwegen
    - concentratie van mensen ( verzamelplaatsen )
3. Opstellen van een nood-evacutieplan.
4. Vaststellen  risicogradaties werkplekken.
5. Opstelling van een noodverlichtingsplan met onder andere:
    - vluchtwegverlichting: 1 lux
    - anti-paniekverlichting: 0,5 lux
    - risicovolle werkplekken minimaal 15 lux
    - vluchtwegsignalisatie met pictogrammen Nen 6088 (bij voorkeur)
6. Toetsing door brandweer en/of Arbeidsinspectie

CONTROLE BRANDVEILIGHEID
De brandweer in Nederland geeft ook gebruiksvergunningen af. In zo'n vergunning is vastgelegd dat een pand aan de gemeentelijke normen voor brandveilig gebruik voldoet. Gemeentes hebben al jaren een achterstand in het afgegeven en de controle op gebruiksvergunningen.

Die achterstand moet direct worden ingelopen. Verder onderzoek naar de oorzaken van de achterstand  niet meer nodig. Dat zegt de Commissie Alders, die onderzoek doet naar de oorzaken van de cafébrand in Volendam.

DE OORZAKEN VAN DE ACHTERSTAND:
* De brandweer heeft te weinig personeel.
* De gemeente vindt controles tijdens de bouw belangrijker.
* De brandweer heeft vanaf de invoering van het gebruiksvergunningenstelsel een achterstand gehad.
   Veelal bestaande gebouwen moesten extra gecontroleerd gaan worden;
* Gebrek aan kennis, en ingewikkelde regelgeving.

De commissie Alders vindt dat er meer geld en mensen moeten worden ingezet voor het brandpreventiebeleid.
In veel gemeenten wordt op dit moment al een deel  van de achterstand ingelopen.

WETTEN EN REGELS

De wettelijke regels voor brandveiligheid staan niet helder op een rijtje maar komen uit verschillende wetten waar verschillende ministeries verantwoordelijk voor zijn:

HET BOUWBESLUIT:hierin  staat waaraan brandveilige gebouwen moeten voldoen.

DE BOUWVERORDERING: hierin staat hoe een gebouw brandveilig gebruikt moet worden. De regels voor een gebruiksvergunning zijn hierop gebaseerd.
Bouwverordering en Bouwbesluit vallen beiden onder de Woningwet. Die wet valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM).

BRANDVEILIGHEIDSVERORDENING:gaat het niet om een gebouw, dan heeft een eigenaar te maken met deze verordening. Denk bijvoorbeeld aan de eigenaar van een boot of een feesttent. De brandveiligheidsverordening valt onder de Brandweerwet. De Brandweerwet valt onder de verantwoordelijkheid van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.

WET MILIEUBEHEER:Deze wet gaat over het beschermen van het milieu tegen de gevolgen van brand. Deze wet valt onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van VROM.

ARBOWETGEVING:Regelt brandveiligheid in het werkproces. Bedrijfshulpverlening valt ook onder de Arbowet.

De handhaving (controle en zonodig opleggen van boetes of instellen vervolging) van Woningwet, Brandweerwet en wet Milieubeheer is een taak voor de gemeenten. De Arbowet wordt gehandhaafd door de Arbeidsinspectie.

KABINETSSSTANDPUNTEN NA VOLENDAM
Het kabinet vraagt alle gemeenten in Nederland nog in 2001 hun rampenplan te actualiseren en een actieplan brandveiligheid te maken. De inspectie brandweerzorg en Rampenbestrijding ( Binnenlandse zaken ) en de Inspecteur Verkeer, Ruimtelijke Ordening en Milieu zullen volgend jaar onderzoeken of instellingen waar veel publiek komt
( onder andere uitgaansgelegenheden ). De ingangsdatum hiervan is nog onbekend.

EIGENAAR 'T HEMELTJE ONTLIEP VERANTWOORDELIJKHEID
CAFE HAD BHV-ERS MAAR GEEN PLAN.
In het Volendamse café 't Hemeltje waren ten tijde van de brand op 1 januari 2001 vijf ( van in totaal zes ) BHV-ers  aanwezig. De BHV-ers waren wel opgeleid maar de eigenaar had geen nood- of BHV-plan opgesteld. Of de BHV-ers iets hebben kunnen doen is onbekend. Zeker is wel dat de eigenaar onverantwoord handelde met de kerstversiering, dat er teveel personen aanwezig waren en dat de nooduitgangen  niet in orde waren. Dat is althans het standpunt van de Commissie Alders in haar rapport "Café brand  Nieuwjaarsnacht".

COMMUNICATIEMIDDELEN VOOR BHV-ERS
Portofoons en semafoons ( piepers ) zijn de meest gebruikte en meest geschikte communicatiemiddelen voor BHV-ers.

PORTOFOON
Een portofoon is een draagbare zender en ontvanger. Bij een portofoon kan steeds maar 1 persoon tegelijk praten.

SEMAFOON
Een semafoon is een kleine oproepontvanger. In een LCD-schermpje kan de BHV-er informatie lezen. De meeste semafoonsystemen werken alleen met codes. Bij een brand kan de brandinstallatie, de receptie of het hoofd BHV ervoor zorgen dat BHV-ers een code te lezen krijgen.

COMBINATIE
Semafoons en portofoons vallen eventueel te combineren. Het kan lastig zijn altijd portofoons op zak te hebben. De meeste semafoonsystemen werken alleen met codes.

MOBIELE TELEFOONS
Mobiele telefoons zijn afhankelijk van het telefoonnet en daarom geen eerste keuze hebben. Bij een calamiteit kan het telefoonnet overbelast raken of -om uiteenlopende redenen - uitvallen. en ander nadeel van mobiele telefoons zijn de gesprekskosten.

BEDRIJFSMATIGE BRANDRISICO'S FORSE VERLIESPOST VOOR VERZEKERAARS
De brandverzekering voor bedrijven is voor de Nederlandse verzekeraars een forse verliespost, zo blijkt uit gegevens van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek over de vorig jaar in deze sector behaalde resultaten. Het gezamenlijke resultaat  kwam uit op minus tien procent, wat wil zeggen dat op een totale premie in  dit marktsegment van circa een miljard een verlies werd geleden van honderd miljoen. Oorzaken van de slechte resultaten zijn onder andere een stijging van het aantal grootte branden,  onvoldoende naleving van brandveiligheidsvoorschriften en stijgende premies die verzekeraars moeten afdragen aan hun herverzekeraars. Ook de sterke concurrentie tussen verzekeraars heeft een rol gespeeld bij de negatieve resultatenontwikkeling

Bron verzekeraars

INSPECTIE VERKEER EN WATERSTAAT  CONTROLEERT VEILIGHEIDSCERTIFICATEN
Per 1 juli 2002 is de International Safety Management (  ISM ) code voor reders en schepen verplicht. Zonder deze certificering is exploiteren van schepen niet toegestaan. De Inspectie verkeer en waterstaat treedt handhavend op tegen alle Nederlandse schepen die zonder ISM-certificaat een Nederlandse haven aandoen. Het doel van de certificering is om voor het management veiligheidsnormen vast te stellen ter voorkoming van ongevallen en verontreiniging. ISM biedt aanknopingspunten om het  veiligheids- en milieubewustzijn van scheepsbeheerders te verbeteren.

Op 4 november 1993 heeft de International Maritime Organisation ( IMO ) de ISM-code aangenomen. De regelgeving  is gefaseerd ingevoerd. Vanaf 1 juli 1996 voor roll-on roll-off passagiersschepen, olie-, chemicaliën- en gastankers, bulkcarriers en hoge snelheidsvrachtschepen. per 1 juli 2002 is de ISM-code verplicht voor alle schepen van 500 GT of meer.

Bron: Inspectie verkeer en waterstaat

INFORMATIELIJN VOOR BRANDWONDENSLACHTOFFERS
Brandwondenslachtoffers die hulp zoeken bij de verwerking van hun ervaringen kunne terecht bij een speciale informatielijn van de Nederlandse Brandwonden Stichting. De informatielijn helpt de slachtoffers de weg naar de juiste instanties te vinden. Dat kan een verwijzing naar een psygoloog in de regio zijn, het adres van een lotgenotenvereniging of gewoon een luisterend oor.
Telefoon: 0900 - 044 0044
 

GEMEENTE ROTTERDAM HOUDT VERSCHERPTE CONTROLES BRANDVEILIGHEIDSVOORSCHIFTEN
De Rotterdamse brandweer gaat verscherpte controles houden op de handhaving van brandveiligheidsvoorschriften. Dit geldt voor kerstversiering in de horeca, vluchtwegen in winkels e de algemen brandveiligheid in basisscholen in de regio.
 

RISICOBEDRIJVEN UTRECHT MOETEN RAMPENPLAN OPSTELLEN
Elf bedrijven in de provincie Utrecht moeten voor het einde van het jaar een rampenplan hebben opgesteld. Deze ondernemingen, voornamelijk gas- en chemische fabrieken, hebben namelijk een hoog veiligheidsrisico, zo blijkt uit een inventarisatie van de provincie Utrecht. In totaal zijn 468 bedrijven door de provincie bestempeld als risicovol. Ook de risico's van het vervoer over weg, water en spoor  zijn door de provincie in kaart gebracht. met name de cloor- en LPG treinen gelden als een veiligheidsrisico. De inventarisatie is met name  bedoeld voor gemeenten, zodat zij zich beter voorbereiden op rampen. Burgers kunnen op internet over de gegevens beschikken.
www.provincie-utrecht.nl

Ook andere provincies hebben een risicokaart op internet:
www.fryslan.nl
www.zeeland.nl
www.limburg.nl
www.noord-holland.nl
 

ARBEIDSINSPECTIE CONTROLEERT VERPLEEG- EN VERZORGINGSHUIZEN
De arbeidsinspectie neemt het komende halfjaar de arbeidsomstandigheden in tweehonderd verpleeg- en verzorgingshuizen onder de loep. De inspecties worden toegespitst op de maatregelen die de instelling moeten nemen om lichamelijke belasting en besmetting van medewerkers te voorkomen. Ook beleid tegen agressie, geweld en seksuele intimidatie krijgt aandacht. Verder controleert de Arbeidsinspectie de kwaliteit van de bedrijfshulpverlening in de tehuizen. Deze is van groot belang omdat veel van de cliënten bij calamiteiten niet op eigen kracht een pand kunnen verlaten. Daarnaast wordt bekeken of instellingen de risico's van het werk voor het personeel in kaart hebben gebracht en deze zoveel mogelijk hebben beperkt. Bij de inspecties van lichamelijke belasting gaat het vooral om het tillen  in keukens en linnenkamers.
Bron: arbeidsinspectie

MINDERE ADMINISTRATIEVE LASTEN KLEINE WERKGEVERS BIJ ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN
Het kabinet stelt voor ten behoeve van kleine bedrijven de zogeheten risicoinventarisaties en -evaluaties in de toekomst te standaardiseren. In deze verplichte documenten worden de risico's voor de arbeidsomstandigheden vastgelegd. De verplichte toets van dit document door de Arbo-dienst zou daarmee achterwege kunnen blijven. De kosten van deze toets zijn voor kleine bedrijven naar verhouding hoog. daarnaast wil het kabinet Arbo-diensten minder verplichtingen opleggen zodat de markt toegankelijker wordt voor nieuwe aanbieders. De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van staatsecretaris Rutte van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om de Sociaal-Economische Raad ( SER ) om advies te vragen over deze voorstellen. Het kabinet wil sociale partners de mogelijkheid bieden standaard risico-inventarisaties en -evaluaties voor kleine bedrijven vast te laten leggen in de CAO. Dit standaarddocument hoeft dan niet door de Arbo-dienst getoetst te worden. De toets door de Arbo-dienst blijft wel verplicht als kleine bedrijven niet van de standaard gebruikmaken. Voor die gevallen wil het kabinet  de toets voor kleine bedrijven vereenvoudigen, waarmee de kosten worden gedrukt. Het kabinet denkt eraan de versoepeling in te voeren voor bedrijven die voor meer dan 40 en minder dan 400 uur per week werknemers in dienst hebben. Voor risicovolle bedrijfstakken zou de versoepeling gelden voor bedrijven die voor meer dan 40 en minder dan 200 uur per week werknemers in dienst  hebben. Bedrijven die minder dan 40 uur voor zich laten werken, zijn op dit moment verplicht om hun risico-inventarisatie en -evaluatie te laten toetsten door een Arbo-dienst. Verder stelt het  kabinet voor om een apart deelcertificaat in te voeren voor Arbo-diensten die zich specialiseren in de preventie van ziekteverzuim door verbetering van arbeidsomstandigheden en apart deelcertificaat voor bedrijven die zich specialiseren in het weer aan het werk helpen van zieke werknemers. Op dit moment moeten Arbo-diensten beide taken kunnen vervullen om in  aanmerking te komen voor het verplichte ( integrale ) certificaat. Ook wil het kabinet organisaties in de toekomst niet langer verplichten zich in hoofdzaak met Arbo-dienstverlening bezig te houden. Hierdoor kunnen bijvoorbeeld ook brancheorganisaties of reïntegratiebedrijven Arbo-dienstverlening aanbieden.
Bron: RVD

BRANDWEER MAG VAN DE GEUS DEFIBRILLEREN
Het is brandweerlieden niet verboden om met gebruikmaking van een automatische externe defibrillator ( AAED ) eerste hulp toe te passen bij ongevallen. Dit zegt minister de Geus van WVS in antwoord op kamervragen van CDA-lid Buijs. Afgelopen maanden ontstond er ophef over het gebruik van de AED door brandweerkorpsen. Zo liep de spanning tussen VWS en de brandweer Gemert-Bakel hoog op, omdat het korps weigerde te stoppen met gebruikmaking van de AED. Volgens de brandweer zijn zij in vele gevallen sneller ter plaatse dan de ambulance en verrichten zij zodoende levensreddende handelingen.

Minister De Geus wil echter niet dat niet-professionele hulp structureel de plaats inneemt van de medische zorg door de ambulance. "De formulering first responders inzetten in de persoon van brandweerlieden die alvast in afwachting van de ambulance eerste levensreddende handelingen op basic life support niveau gaan bieden, kan toch niet anders uitgelegd worden dan dat hier sprake is van compensatoir inzetten van brandweerlieden. Hier wordt naar mijn overtuiging een grens overschreden.

In de tussentijd ziet WVS zich echter gebonden aan de wet, die stelt dat iedere burger gebruik mag maken van de AED. daarom zal, in navolging van het advies van de gezondheidsraad, per Algemene Maatregel van bestuur het gebruik van de AED als voorbehouden handeling worden uitgesloten van de Wet beroepsbeoefenaren individuele gezondheidszorg.
Bron: staatscourant