BOM HORECA INSTITUUT
TELEFOON 0516-432300  TELEFAX 0516-432629

INTERNET: WWW.HORECACURSUSSEN.NL E-MAIL: INFO@BOMBA.NL

 

ACTUELE ONTWIKKELINGEN

 

Actuele ontwikkelingen in de wet en regelgeving met betrekking tot bedrijfshulpverlening

De noodzaak om tot aanpassing van de huidige BHV-regelingen te komen zijn de rampen die afgelopen periode hebben plaatsgevonden. Door de politiek zijn toezeggingen gedaan om er voor te zorgen dat er eenduidige en duidelijke regelgeving komt.

Enkele uitgangspunten van de nieuwe regelgeving:
Snel ter plekke handelen bij een incident daar gaat het om de de BHV. De incidenten kunnen betrekking hebben op brand, ongevallen, vrijkomen chemische stoffen en of bedrijf specifieke situaties. De BHV-organisatie is er voor om de directe gevolgen voor de medewerkers en andere aanwezigen zoveel mogelijk te beperken, BHV-ers zijn door de werkgever aangesteld en houden zich primair bezig met het "de eerste klap is een daalder waard principe." Een veel beperkte opdracht hebben zij in de preventieve sfeer.

Bedrijfshulpverlening heeft vooral een voorpostfunctie bij incident en/of calamiteit. Het opvangen en begeleiden van externe hulpverleners is een van de primaire taken.
In één of meerdere bepalingen zal duidelijk gemaakt worden hoe de organisatie als bedrijfshulpverlening als voorpostfunctie bij een incident of calamiteit er uit zou moeten zien en hoe in het geval van een calamiteit de afstemming met externe hulpverlening verloopt.
Bij de organisatie en invulling van de BHV gaat het om het principe zorg op maat en daarbij zijn de uitgangspunten van de risico-inventarisatie/evaluatie het uitgangspunt.

Risicofactoren:
- De aard, grootte en ligging van het pand
- De aanwezige gevaren
- Het aantal aanwezige werknemers en andere personen
- Het aantal personen dat zich niet zelfstandig in veiligheid kan brengen
- De opkomsttijd en mogelijkheden externe hulpverleners
- De mogelijkheden tot samenwerking met andere organisaties in de nabijheid
   ( bedrijfsverzamelgebouw, winkels, industrieterrein )
- De staat van bouwkundige en bouwtechnische brandveiligheidsvoorzieningen zoals compartimentering,
  detectie, vluchtwegen, nooduitgangen, etc.
-Op basis van de uitkomst van de RIE dient het aantal noodzakelijke BHV-ers te worden vastgesteld
  alsmede zullen de vereiste kwalificatie(s)/opleidingen moeten worden bepaald.
 

Ontruiming
Uitvoerbare en handbare wettelijke verplichtingen tot periodieke ontruimingsoefeningen, met name wat betreft gebouwen waar veel publiek komt. Minimaal één keer per jaar een ontruimingsoefening.

Training
Minimaal drie maal per jaar praktische en theoretisch.

Arbeidsveiligheid en publieksveiligheid
Duidelijke afbakening en afstemming van verantwoordelijkheden tussen de werkgever en het bevoegd gezag bij calamiteiten in gebouwen met publieksfunctie.

Verantwoordelijkheden werkgever en of eigenaren/beheerders van gebouwen
Als werkgever niet de eigenaar/beheerder is, dan is eigenaar/beheerder altijd verantwoordelijk voor bouwkundige en bouwtechnische voorzieningen inzake brandveiligheid.

Veiligheidsinstructies voor bedrijfshulpverleners
Schriftelijk vastleggen van het bedrijfshulpverleningsplan, dat uit hoofde van handhaving vastgelegd moet worden.
Het uitgangspunt hierbij is de RIE.
- Het noodzakelijke aantal BHV-ers
- Taken
- Taakverdeling
- Verantwoordelijkheden
- Opleiding
- Uitrusting
- Oefeningen
- Communicatiemiddelen
Andere voorzieningen zoals:
- Plattegronden
- Vluchtwegen
- Ontruimingsplan
- Staat van bouwkundige en technische voorzieningen

BelgiŽ en Nederland versterken samenwerking

De gewestelijke regeringen van Vlaanderen en Wallonië, de federale regering van België en de  Nederlandse regering hebben afspraken gemaakt over versterking van de grensoverschrijdende samenwerking. Het gaat daarbij om politiesamenwerking en samenwerking in de rampenbestrijding. Gemeenten en provincies aan de grens moeten weten welke objecten bij een ramp of  ongeval problemen kunnen opleveren voor het buurland. Ook moeten zij op de hoogte zijn van elkaars alarmeringsprocedures. Bij een ( dreigende ) ramp of groot ongeval moeten zij elkaar informeren. Beide landen streven naar grensoverschrijdende plannen voor rampbestrijding langs de grens. Om de contacten tussen de hulpverleningsdiensten te verbeteren, willen beide landen  nog dit jaar satellietcommunicatie realiseren en radiofrequenties uitwisselen. Er komt een elektronische brochure van autoriteiten en functionarissen aan weerszijden van de grens. Ook biedt de brochure een overzicht van de verschillende organisaties die een taak hebben bij de bestrijding van rampen en gevallen.