Wet Poortwachter van kracht
 


NIEUWE WET OP ZIEKTEVERZUIM PER 1 APRIL IN WERKING

Het is voor ondernemer verstandig goed kennis te nemen van de wijzigingen in de regelingen van de WAO. U kunt zich op de hoogte stellen van de nieuwe wetsbepalingen via uw ARBO-dienst  of via een brochure van het Ministerie van Sociale Zaken en  Werkgelegenheid. Een werkgever blijft verantwoordelijk voor reïntegratie van een werknemer die door ziekte, spanningen of andere omstandigheden niet aan het arbeidsproces kan deelnemen.

Het Ministerie van Sociale zaken en Werkgelegenheid geeft een zeer leesbare en duidelijke brochure uit, die aangevraagd kan worden: SZW, Postbus 90801, 2509 LV   DEN HAAG.

In chronologische volgorde wordt in het kader van de wet Poortwachter voor een onderneming of instelling het volgende controlelijstje van kracht.

DAG 1
Geeft de werkgever ziekmeldingen op de eerste dag aan een Arbo-dienst door?

WEEK 2-5
Dreigt er langdurig verzuim?

WEEK 8
Hebben werkgever en werknemer  een plan van aanpak opgesteld?
Is er een casemanager benoemd?

WEEK 13
Is de werknemer bij de behandelende dienst ziek gemeld? ( verplicht!!!)

WEEK 14
Is er periodiek overleg over de voortgang in relatie met het plan van aanpak?

MAAND 8
Is de arbeidsdeskundige beoordeling geregeld ?

MAAND 9
Heeft de werknemer de benodigde informatie voor zijn of haar WAO-aanvraag ( het reïntegratieverslag van de Arbo-dienst) ontvangen?

NA MAAND 12
Gedurende het hele dienstverband blijft de werkgever verantwoordelijk voor de reïntegratie van de werknemer.
 
 

De tijd dat werknemers geruisloos konden worden doorgeschoven naar de WAO is voorbij.  De overheid treft maatregelen om het aantal werknemers in de WAO terug te dringen. Een van deze maatregelen heeft  de prozaïksche naam " Poortwachter" gekregen. De betekenis van deze metafoor laat aan duidelijkheid niets te wensen over: de overheid staat aan de poort en laat slechts selectief WAO-ers toe.

Rechten en plichten van werknemers en werkgevers in het eerste ziektejaar worden aanzienlijk aangescherpt. Werkgevers die onvoldoende doen om een zieke werknemer weer aan het werk te helpen, kunnen worden verplicht om het loon maximaal een jaar langer door te betalen. Zieke werknemers, die weigeren mee te werken aan hun reïntegratie, kunnen worden geconfronteerd met stopzetting van de loondoorbetaling of als dat  niet helpt met ontslag. Voorwaarde voor het verlenen van de verplichte ontslagvergunning is dat de uitvoeringsorganisatie om advies is gevraagd.

INGRIJPEN

Dit staat in de Wet Verbetering Poortwachter en de bijbehorende conceptregeling van staatssecretaris Hoogervorst van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De Eerste Kamer heeft ermee ingestemd dat de wet per 1  april 2002 van kracht wordt. De\Wet Verbetering Poortwachter is bedoeld om werkgever en werknemer sneller te laten ingrijpen in het eerste jaar op het moment dat een werknemer ziek wordt. Op die manier wordt de toeloop op de WAO beperkt ( WAO-keuring vindt plaats na eerste ziektejaar ). In het wetsvoorstel worden de rechten en plichten van een werknemer en werkgever tijdens het eerste ziektejaar verstrekt.

Een belangrijke maatregel is de invoering van het reïntegratieverslag. In dat verslag moet werkgever en werknemer aan het einde van het eerste ziektejaar verantwoording afleggen over wat zij hebben gedaan om terugkeer naar het werk te bespoedigen. De uitvoeringsorganisatie tots dit verslag en kan zonodig sancties opleggen aan werkgever, zoals verlenging van de loondoorbetaling met maximaal een jaar en het afwijzen van de WAO-aanvraag, maar ook aan de werknemer, zoals weigering van ( een deel van ) de WAO-uitkering.

REINTEGRATIE

De wet geeft de werknemer een belangrijke rol bij de totstandkoming van het reïntegratieverslag. De werknemer moet zelf het verslag indienen bij de aanvraag van een WAO-uitkering. Werknemer en werkgever krijgen het recht een "second opinion" te vragen aan de uitvoeringsinstelling over de vraag of er binnen het bedrijf passende arbeid aanwezig is, dan wel of er voldoende reïntegratieactiviteiten worden ontrplooid. Verder kunnen werkgever en werknemer gezamenlijk verzoeken de WAO-keuring uit te stellen, bijvoorbeeld als de reïntegratie al vergevorderd is. De termijn waarbinnen de werkgever de werknemer moet zaiek melden bij de uitvoeringsinstelling blijft 13 weken.

In de bijbehorende ministeriële regeling wordt uitgewerkt welke stappen in het eerste ziektejaar minimaal moet worden gezet om van voldoende reïntegratie-inspanningen te kunnen spreken. Hierdoor wordt het voor werkgever en werknemer duidelijk wat er concreet aan reïntegratie-inspanningen van hen wordt verwacht.  De invoeringsinstelling kan aan de hand van de regeling toetsen of werkgever en werknemer wel voldoende hun best hebben gedaan en of er al dan niet passende arbeid is aangeboden.

INHOUD REINTEGRATIEVERSLAG

- Administratieve gegevens van werknemer, werkgever en arbodienst
- Gegevens ontrent aard van bedrijf van werkgever
- Gegevens omtrent functie van werkgever
- Gegevens omtrent bekwaamheden van werknemer
- Vermelding eerste dag van ongeschiktheid tot verrichten van arbeid wegens ziekte
- Plan van aanpak, overeengekomen door werkgever en werknemer
- Evaluatie van plan van aanpak door werkgever, werknemer en arbodienst
- Oordeel over kwaliteit van arbeidsrelatie door werkgever, werknemer en arbodienst
- Oordeel van arbodienst over functionele beperkingen van werknemer en mogelijkheden tot verrichten van eigen arbeid
- Oordeel van arbodienst over aanwezigheid van passende arbeid werkgever
- Uitkomsten van eventuele second opinion